معاون سازمان برنامه و بودجه: نظام سلامت با چالش بزرگ هزینه‌ای روبه رو است

رهبر سامسونگ و دستیارانش تمام موارد اتهامی را رد کردند
ایسنا نوشت: معاون توسعه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: نظام سلامت با چالش بزرگ هزینه‌ای روبه رو است.

رهبر سامسونگ و دستیارانش تمام موارد اتهامی را رد کردند