فیلم | اجرای مانور ضد‌تروریستی در چین

رهبرانقلاب:مراکزغربی برای‌تغییر سبک‌زندگی‌‌درایران وجوددارد
مانور و تمرین ضد ترورسیتی در کوهستان لیان‌هوآ در شهر فوژو مرکز استان فوجیان چین توسط نیروهای پلیس محلی برگزار شد.

رهبرانقلاب:مراکزغربی برای‌تغییر سبک‌زندگی‌‌درایران وجوددارد