دو پنجم ارکان شعر و ادب فارسی سهم شیراز است

رنگرزی گیاهی فارس در حال رنگ باختن
«خبرجنوب» نوشت: رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد شیراز باید به حوزه علوم انسانی ورود کند.

رنگرزی گیاهی فارس در حال رنگ باختن