خدمات سامانه گمرک برای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی

رمزگشایی خطوط باستانی در یک فیلم مستند
معاون رئیس‌جمهوری با همراهی معاونان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بازدید کرد.

رمزگشایی خطوط باستانی در یک فیلم مستند