تصاویر | صد دانه یاقوت …

رقم عجیب بدهی‌های استقلال
در گزارش تصویری زیر برداشت انار در روستای نمهیل اردبیل را می‌بینید.

رقم عجیب بدهی‌های استقلال

دانلود shareit