تفاوت بیمه غرامت راننده مقصر با شخص ثالث چیست؟

رشد اقتصادی 6 ماهه نخست امسال مشخص شد
تعهدات بیمه شخص ثالث در ماه‌های حرام همچنان معادل دو برابر دیه در این ماه‌ها است و تعمیم مبلغ بیمه غرامت راننده مقصر به شخص ثالث اشتباه است.

رشد اقتصادی 6 ماهه نخست امسال مشخص شد