سامانه بارشی جدید به لرستان وارد می شود

رحمتی مقابل ماشین‌سازی نیمکت‌نشین می‌شود؟
مدیر کل مدیریت بحران لرستان از ورود سامانه بارشی جدید به این استان خبر داد

رحمتی مقابل ماشین‌سازی نیمکت‌نشین می‌شود؟