شرکت‌های حفاری هم به اوپک می‌پیوندند

رجزخوانی رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا
هرچند خیلی اغراق آمیز است که گزارش هایی که نشان می دهد استخراج نفت از عمق دریا با نفت زیر 100 دلاری دیگر موضوعیت ندارد ،اما اوپک را خیلی زیاد ترسانده است.

رجزخوانی رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا