گمانه زنی ها درباره کابینه احتمالی رئیسی رسمیت ندارد

ربیعی: سخت‌کوشی در دولت پیشرفت، بهتر از ادعای دویدن در دولت پسرفت است
مهر نوشت: ستاد انتخابات رئیسی گمانه زنی ها دریاره دولت آینده وی را مبتنی بر سلایق افراد دانسته و تاکید کرد که هیچگونه رسمیت و اعتباری ندارد.

ربیعی: سخت‌کوشی در دولت پیشرفت، بهتر از ادعای دویدن در دولت پسرفت است