خداحافظی بریتانیا با ذغال‌سنگ

رای مردم تعارف‌بردار نیست
در سال 1882 وقتی نخستین تأسشیسات تولید انرژی از ذغال‌سنگ در بریتانیا به بهره‌برداری رسید، کسی توجهی به آلایندگی و دردسرهای این منبع انرژی نداشت.

رای مردم تعارف‌بردار نیست