کشف حس لامسه در باکتری‌ها

رای مجلس به دو وزیر پیشنهادی چه خواهد بود؟/ زمزمه همکاری با دولت قوت بیشتری یافته است
مطالعات جدید نشان می‌دهد میکروارگانیسم‌ها علاوه بر پاسخ به سیگنال‌های شیمیایی، حس لامسه دارند و می‌توانند سطوح را تشخیص داده و به آن ها پاسخ دهند.

رای مجلس به دو وزیر پیشنهادی چه خواهد بود؟/ زمزمه همکاری با دولت قوت بیشتری یافته است