بازداشت مدیر یک بانک در ترکیه به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران

راه حل سناتور آمریکایی برای قطع کمک ایران به مقاومت
مهر نوشت: معاون مدیر اجرایی بانک خلق ترکیه به اتهام دور زدن تحریمهای ایران در نیویورک بازداشت شد.

راه حل سناتور آمریکایی برای قطع کمک ایران به مقاومت