ارزیابی بازوی کارشناسی مجلس از 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی

راه اندازی 2 سالن بدمینتون در شرق زنجان
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال 1395 را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

راه اندازی 2 سالن بدمینتون در شرق زنجان