ادغام یا تفکیک؟

راه اندازی نخستین کلینیک تخصصی استان اردبیل در مشگین‌شهر
تشکیل وزارت خانه‌ای مستقل برای بازرگانی یا تفکیک و ادغام برخی بخش‌های دولتی توسط دولت دوازدهم چه پیامدهایی را برای اقتصاد در پی خواهد داشت؟

راه اندازی نخستین کلینیک تخصصی استان اردبیل در مشگین‌شهر