کشتی گیر گیلانی قهرمان مسابقات ناشنوایان کشور شد

راهیابی «ویترین» به جشنواره منطقه ای «بینالود»
یک کشتی گیر گیلانی قهرمان مسابقات ناشنوایان کشور شد.

راهیابی «ویترین» به جشنواره منطقه ای «بینالود»