برگزاری اولین جشنواره نظام پذیرش وبررسی پیشنهادات در شرکت آب منطقه ای لرستان

راهکارهای افزایش درآمد و جذب بودجه حداکثری در منطقه ۲ کرج بررسی شد
اولین جشنواره نظام پذیرش وبررسی پیشنهادات در شرکت آب منطقه ای لرستان برگزار شد.

راهکارهای افزایش درآمد و جذب بودجه حداکثری در منطقه ۲ کرج بررسی شد