اهدای اسباب بازی و کتاب توسط شهروندان اصفهانی به بیمارستان کودکان

رئیس قوه قضاییه: کانون خانواده، هدف امروز حمله دشمنان ایران است
اسباب بازی و کتاب های ارسالی شهروندان در قالب برنامه “پرواز اسباب بازی ها” از 23 تا 25 اسفندماه به بیمارستان کودکان اصفهان اهدا می شود.

رئیس قوه قضاییه: کانون خانواده، هدف امروز حمله دشمنان ایران است