دیوارنشینی ایرانی‌ها در بازی با چین بازتاب جهانی داشت

رئیس جمهور چین وارد آمریکا شد
استقبال تماشاگران ایرانی در دیدار مقابل چین بی‌نظیر بود.

رئیس جمهور چین وارد آمریکا شد