عکس | عکس روز نشنال جئوگرافیک از نشستن شبنم روی برگ

رئیس‌مرکز سلامت محیط وزارت‌بهداشت تکذیب‌کرد: هیچ‌وقت نگفتم ریه دبیرستانی‌ها در برابر آلودگی‌هوا مقاوم است!
عکس روز نشریه نشنال جئوگرافیک به تصویری از شبنم‌هایی اختصاص یافته است که بر یک گیاه پهن برگ در مناطق گرمسیری استوایی نشسته‌اند.

رئیس‌مرکز سلامت محیط وزارت‌بهداشت تکذیب‌کرد: هیچ‌وقت نگفتم ریه دبیرستانی‌ها در برابر آلودگی‌هوا مقاوم است!

واتساپ جی بی