رمزگشایی خطوط باستانی در یک فیلم مستند

دیدار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با مسئولین سینمای گرجستان
مستند «معمای خط میخی» باحضور پروفسور هنکل‌من به مرحله پایانی تولید رسید.

دیدار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با مسئولین سینمای گرجستان