۱۸ اسفند آغاز اعلام نامزدی در انتخابات الکترونیکی خانه‌های مطبوعات

دکتر ساکی مردم لرستان را درعرصه بهداشت ودرمان ،امیدوار کرده است
نهمین جلسه ستاد برگزاری انتخابات الکترونیکی خانه‌های مطبوعات برگزار شد.

دکتر ساکی مردم لرستان را درعرصه بهداشت ودرمان ،امیدوار کرده است