بازدید رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آبادان و خرمشهر از جزیره شادمانی

دو پنجم ارکان شعر و ادب فارسی سهم شیراز است
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آبادان و خرمشهر از جزیره شادمانی آبادان بازدید کرد.

دو پنجم ارکان شعر و ادب فارسی سهم شیراز است