دستورالعملی برای ساماندهی کتب مرجع علوم پزشکی

دو میلیارد تومان کمک های مردمی بین نیازمندان استان توزیع شده است
معاون آموزشی وزارت بهداشت می‌گوید: کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی به زودی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت تشکیل می شود.

دو میلیارد تومان کمک های مردمی بین نیازمندان استان توزیع شده است

دانلود رایگان اینستاگرام