چاقی، بلای جان زنان فارس

دوهزار و دویست هکتار از زمین های قزاقستان و گرجستان در اختیار کشاورزان فارس قرار گرفت
«خبرجنوب» نوشت: طبق آخرین آمار موجود از دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک چهارمین علت مرگ در زنان فارس بوده و دیابت علت مرگ بیش از 90 درصد این زنان گزارش شده است.

دوهزار و دویست هکتار از زمین های قزاقستان و گرجستان در اختیار کشاورزان فارس قرار گرفت