ثبت جهانی پته کرمان

دولت و مجلس اقدامات لازم را برای تصویب مناطق آزاد تجاری انجام دهند
کرمان نو نوشت:معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان از ثبت جهانی پته کرمان خبر داد.

دولت و مجلس اقدامات لازم را برای تصویب مناطق آزاد تجاری انجام دهند