در هفته دولت 23 طرح کشاورزی در استان اردبیل به بهره برداری می رسد

دولت برآمده از متن مردم، برای تحقق اهداف نظام
همزمان با هفته دولت 23 طرح کشاورزی با اعتبار 102 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

دولت برآمده از متن مردم، برای تحقق اهداف نظام