کسب رتبه سوم برق منطقه ای مازندران در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو

ده زوج معلول به خانه بخت رفتند
شرکت برق منطقه ای مازندران در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در سال 1394 رتبه سوم را در بین شرکت های برق منطقه ای سراسر کشور کسب نمود

ده زوج معلول به خانه بخت رفتند