مهمترین پدیده های نجومی که در سال 2017 رخ می دهند

دمشق، ترکیه را متجاوز خواند
در محافل نجومی هیچ رویداد سماوی بزرگتر و خاص تری از یک خورشیدگرفتگی کلی وجود ندارد و سال 2017 زمانی است که فرصتی برای مشاهده نمایش آسمانی بدست می‌آید.

دمشق، ترکیه را متجاوز خواند