زیباترین فضاهای سبز خانگی در شیراز جایزه می گیرند

دعوت رئیس اتاق تعاون استان از سرمایه گذاران و شرکت های استان برای حضور فعال درنمایشگاه ازبکستان
«خبرجنوب» نوشت: حدود 50 درصد سرانه فضای سبز شیراز را فضاهای سبز خانگی تشکیل می دهد.

دعوت رئیس اتاق تعاون استان از سرمایه گذاران و شرکت های استان برای حضور فعال درنمایشگاه ازبکستان