معافیت مالیاتی مؤسسات قرآنی توسط بعضی ادارات اعمال نمیشود

دست باج خواهی با صرفه جویی و مدیریت مصرف مردم کوتاه خواهد شد
معاون اداری و مالی سازمان دارالقرآن الکریم کشور گفت: مؤسسات قرآنی غیر انتفاعی هستند و دولت آنها را از مالیات معاف کرد ولی برخی از ادارات این دستورالعمل را اجرا نمیکنند.

دست باج خواهی با صرفه جویی و مدیریت مصرف مردم کوتاه خواهد شد