کارگاه‌ چند منظوره تولیدی و حمایتی ناشنوایان در استان اردبیل راه اندازی می شود

دستگیری چهار گروه از متخلفین زنده گیری سُهره در سلسله
کارگاه تولیدی وحمایتی مطالبه اساسی 5 هزار ناشنوایان اردبیلی است.

دستگیری چهار گروه از متخلفین زنده گیری سُهره در سلسله