استاندار مازندران برترین استاندار سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور

دستگیری مهاجم لیگ برتری به دلیل رانندگی در حالت مستی
مزد تلاش موثر استاندار مازندران در جهت اجرای مناسب این اقدام بزرگ ملی و توسعه آفرین، لوح سپاسی بود که با امضاء دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وی اهدا شد.

دستگیری مهاجم لیگ برتری به دلیل رانندگی در حالت مستی