کدام بازیکن جای ماهینی بازی می‌کند؟

دستور شروع انتخابات میاندوره‌ای مجلس صادر شد
ترکیب پرسپولیس به دلیل مسمومیت حسین ماهینی عوض شد.

دستور شروع انتخابات میاندوره‌ای مجلس صادر شد