چه کسی گوشت را گران کرد؟

در ۹ماهه امسال ۵۳درصد سرقت وجرایم خشن کاهش یافته است
«قصابی ها گوشت را گران می فروشند» عنوان کارتون شهرام شیرزادی در روزنامه قانون است!

در ۹ماهه امسال ۵۳درصد سرقت وجرایم خشن کاهش یافته است