شهرنشینی ایرانی در مرز ۷۵ درصد

در نشست رییس صدا وسیما با وزیر بهداشت چه گذشت؟
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه، شهرنشینی سریع و مهار نشده را تجربه کرده و با توجه به تخمین نرخ رشد شهرنشینی در ایران به احتمال قوی در نتایج سرشماری سال 1395 شهرنشینی کشور به مرز 75 درصد خواهد رسید.

در نشست رییس صدا وسیما با وزیر بهداشت چه گذشت؟