پست اینستاگرامی ستاره پرسپولیس / خبری از قهر و ناراحتی نیست

در خانه تاریخی تیمور تاش باز می شود
سروش رفیعی با وجود عدم دعوت، برای تیم‌ملی آرزوی موفقیت کرد.

در خانه تاریخی تیمور تاش باز می شود