آقای شهردار چرا پاسخ‌گو نیست؟

در جلسه امشب دولت در غیاب رییس‌جمهور چه گذشت؟
محمود خاقانی

در جلسه امشب دولت در غیاب رییس‌جمهور چه گذشت؟