دوئل داروهای گیاهی و شیمیایی

دروازه تخت جمشید، پائیزکاوش می شود
«خبرجنوب» نوشت: در میان داروسازان بر سر اثرگذاری داروهای گیاهی در درمان بیماری های مختلف اختلاف نظر وجود دارد.

دروازه تخت جمشید، پائیزکاوش می شود