گردو غبار هوای همدان را در وضعیت هشدار قرار داد

دردی که در رادیو نمایش درمان می‌شود
معاون فنی اداره کل حفاظت از محیط زیست همدان گفت: با ورود ریزگردها از صبح امروز هوای همدان در وضعیت هشدار قرار گرفته است. بیماران قلبی، تنفسی، کودکان و سالخوردگان از تردد در شهر خوداری و در خانه بمانند.

دردی که در رادیو نمایش درمان می‌شود