تلاش معاونت زنان ریاست جمهوری برای تغییر فرهنگ تقسیم کار خانه بین مردان و زنان

دربی اهواز را فولاد با گل ساسان انصاری برد/ پیکان در دقایق آخر پیروز شد
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لحاظ بسیاری از سیاستها و اهداف موردنظر درحوزه زنان و خانواده دربرنامه ششم توسعه، گفت: با تصویب این برنامه در مجلس، برای پنج سال آینده یک نقشه راه در حوزه زنان و خانواده داریم که یکی از اولویت‌های آن بحث ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار است.

دربی اهواز را فولاد با گل ساسان انصاری برد/ پیکان در دقایق آخر پیروز شد