کمبود نیرو در اورژانس‌های بیمارستانی شهر اردبیل

دختر1.5ساله ،قربانی عکس یادگاری
مهر نوشت: عملکرد اورژانس به دلیل محدودیت نیروی انسانی مقبول نیست.

دختر1.5ساله ،قربانی عکس یادگاری