چهار نمایش تازه در تئاتر شهر

دبیرکل جدید سازمان ملل متحد سوگند یاد کرد
چند اثر نمایشی جدید از این هفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی و سایه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز می‌کنند.

دبیرکل جدید سازمان ملل متحد سوگند یاد کرد