جلسه توجیهی کاندیداهای شورای شهر و روستای کرج با حضور معاون دادستان کرج برگزار شد

دانش آموز فریدونکناری فنی ترین بازیکن آسیا شد
معاون دادستان کرج در این جلسه توجیهی کاندیداهای شوراهای شهر و روستای کرج تخلفات انتخاباتی را متذکر و رویکرد صحیح تبلیغاتی را اعلام کرد.

دانش آموز فریدونکناری فنی ترین بازیکن آسیا شد