فرمانده نیروی دریایی ارتش: برای حفظ امنیت خلیج فارس نیازی به کشورهای بیگانه نیست

دانش‌اندوزی و آرمانخواهی دو رسالت اصلی دانشجویان است
ایسنا نوشت: فرمانده نیروی دریایی گفت: روحیه خودباوری در میان اجزای مختلف نیروهای مسلح تقویت شده است.

دانش‌اندوزی و آرمانخواهی دو رسالت اصلی دانشجویان است