ابراهیم رئیسی ، رقیب روحانی می شود؟

داماد عصبانی، با آتش زدن منزل پدری همسردومش، مادر زن خود را کشت
روزنامه اعتماد یکی از نامزدهای اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری را ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی دانست.

داماد عصبانی، با آتش زدن منزل پدری همسردومش، مادر زن خود را کشت