تاکید معاون فرهنگی دانشگاه کردستان بر لزوم استفاده از ظرفیت های مشترک فرهنگی در کشور

خوشحالی سعید معروف از صعود فدرر به فینال
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان بر لزوم استفاده و بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های مشترک فرهنگی برای توسعه و نشاط بخشی در دانشگاه تاکید کرد.

خوشحالی سعید معروف از صعود فدرر به فینال