زن وشوهر کهنسال در خانه شخصی خود به قتل رسیدند

خودکشی زن 70 ساله پلدختری در رودخانه کشکان
فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: پیرمرد و پیرزن 80 و 75 ساله در منزل شخصی خود توسط شخص یا اشخاصی که به ظاهر آشنا هم بودند به قتل رسیدند.

خودکشی زن 70 ساله پلدختری در رودخانه کشکان