تصاویر | تصمیمی زیرکانه‌ و بی‌هزینه برای حفظ سلامت

خواننده «پالت»: تخم کفتر خوردم، خواننده شدم/ به عشق مارادونا، اسم پسرم را دیگو می‌گذارم!
شروع کردن روز با فقط ده دقیقه ورزش کردن در حالی که هنوز فعالیت‌های روزمره آغاز نشده است تصمیم زیرکانه‌ایست که بوسیله آن می‌توان بخش اعظمی از سلامتی خود را حفظ کرد.

خواننده «پالت»: تخم کفتر خوردم، خواننده شدم/ به عشق مارادونا، اسم پسرم را دیگو می‌گذارم!