عکس | کوهنوردی بر لبه صخره ۱۰۰۰پایی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

خسرو بازی با تراکتور را از دست داد
عکس روز نشنال جئوگرافیک تصویر یک کوهنورد است که بر لبه یک صخره ۱۰۰۰ پایی در کالیفرنیا ایستاده است.

خسرو بازی با تراکتور را از دست داد