دموکراسی به شیوه اردوغان!

خرم آباد بهشتی ناشناخته
در حاشیه رفراندوم قانون اساسی ترکیه و افزایش مخالفان اردوغان، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

خرم آباد بهشتی ناشناخته